Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa

Naliczanie wynagrodzeń jest jednym z tych obszarów działania przedsiębiorstw, który najczęściej jest zlecany podmiotom zewnętrznym. Przynosi to firmom wymierne korzyści finansowe oraz gwarantuje całkowite uszczelnienie obiegu informacji o wynagrodzeniach i zachowanie ich poufności wewnątrz firmy.

Oferujemy pełen zakres usług, które obejmują między innymi:

Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych w tym:

 • prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników
 • obsługa procesu przyjęcia pracownika do firmy
 • przygotowanie dokumentów kadrowych, m.in. umowa o pracę, świadectwo pracy
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej
 • monitorowanie ważności szkoleń BHP, badań lekarskich i przygotowywanie skierowań na badania wstępne i okresowe
 • obsługa pracowników w zakresie sporządzania: zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o zarobkach, świadectw pracy;
 • reprezentowanie Klienta w kontrolach uprawionych organów administracji państwowej
 • przygotowanie korekt list płac, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych ZUS, które są konsekwencją ustaleń pokontrolnych
 • doradztwo kadrowe.

Kompleksowe prowadzenie spraw płacowych w tym:

 • sporządzanie list płac na podstawie funkcjonującego systemu wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac z tytułu umów cywilnoprawnych( m.in. umów zlecenia , umów o dzieło)
 • obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw
 • obsługiwanie przelewów
 • przygotowywanie i wysyłanie elektroniczne deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON
 • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT11/40
 • ustalanie uprawnień urlopowych (wymiar urlopu, urlop należny, bilanse urlopowe)
 • szczegółowe raportowanie zgodnie z wymaganiami polskiego prawa (m.in. do ZUS, Urzędów Skarbowych, GUS) oraz indywidualnymi potrzebami naszych

Inne usługi związane z płacami w tym:

 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych
 • naliczanie oraz rozliczanie ZFŚS

Biegły rewident. Księgowość- Warszawa Ursynów Polnej Róży 6. Zapraszamy (+48 22) 401 74 78