Inne usługi

Dokonujemy interpretacji zagadnień z zakresu rachunkowości na potrzeby prawa gospodarczego i podatkowego.

 

 • Ekspertyzy stanu ksiąg
 • Due Diligence
 • Wyceny przedsiębiorstw oraz udziałów
 • Inne usługi atestacyjne wynikające z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, w tym m.in.:
 • badanie planu przekształcenia, w tym badanie wyceny aktywów i pasywów (w trybie uproszczonym przekształcenia),
 • badanie planu połączenia,
 • badanie planu podziału,
 • badanie sprawozdania założycieli bądź sprawozdania zarządu spółki akcyjnej jeśli przewidziane są wkłady niepieniężne (aporty),
 • badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki,
 • badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o. na żądanie wspólników,
 • wycena akcji spółki akcyjnej podlegających przymusowemu wykupowi lub wykupowi w przypadku istotnej zmiany przedmiotu działalności,
 • opracowywanie opinii w sprawach upadłościowych, likwidacyjnych,
 • audyt wykonania przez inwestorów zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych.

Biuro rachunkowe, księgowa, biegły rewident Warszawa ul. Polnej Róży 6. Zapraszamy (+48 22) 401 74 78