Audyt

Badanie sprawozdań finansowych

Wykonujemy usługi w zakresie:

  • badania rocznych, półrocznych sprawozdań finansowych
  • badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • przeglądu rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych
  • badanie planów przekształceń i połączeń
  • ocena prawidłowości rozliczeń dotacji unijnych

Zakres badania jest z reguły dostosowany do charakteru działalności jednostki oraz jej stanu rachunkowości. Obejmuje udział biegłego rewidenta w pracach inwentaryzacyjnych, ustalenie poprawności danych bilansu otwarcia, ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu finansowo-księgowego, ustalenie poprawności poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat.

Badanie wstępne obejmuje:

  • uczestnictwo w inwentaryzacjach rocznych
  • sprawdzenie wykonania wniosków i zaleceń z badania sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
  • sprawdzenie dokumentacji użytkowej i programowej stosowanych systemów informatycznych
  • ocenę prawidłowości prowadzenia ksiąg, oraz stosowanych zasad polityki rachunkowości

Od dnia podpisania umowy o badanie sprawozdania zapewniamy możliwość uzyskania nieodpłatnych konsultacji i wyjaśnień w zakresie
dotyczącym ewidencji księgowej operacji gospodarczych i rozliczeń z budżetem z tytułu podatków.